Cech Rzemiosł Różnych w Słupcy

Cech Rzemiosł Różnych w Słupcy

Warszawska 33
62-400 Słupca
tel/fax.
063 275 10 50

Przynależność do Cechu

Zgodnie z postanowieniem §6 statutu Cechu Rzemiosł Różnych w Słupcy członkami Cechu mogą być wyłącznie osoby fizyczne oraz wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych zawodowo wykonujących działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle przy zatrudnieniu do 50 pracowników. Za zgodą Zarządu Cechu członkami Cechu mogą być na czas określony osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą nie będące rzemieślnikami zatrudniające również nie więcej niż 50 pracowników. Przedmiotowa zgoda nie może przekroczyć 5 lat. Osoby wykonujące działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle i zatrudniające pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązane są uzyskać członkostwo Cechu, jeżeli nie są członkami Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.

Co zrobić aby zostć Członkiem Cechu

Aby zreszyć się w Naszym Cechu należy zgłosić się do biura Cechu z następującymi dokumentami:
- wypełniona deklaracja członkowska - do pobrania tutaj lub w biurze Cechu
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS w przypadku spółek
- aktualny REGON
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
- dokumenty uprawniające do szkolenia młodocianych przacowników: dyplom mistrzowski, zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego oraz ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
O innych niż mistrzowskie kwalifikacjach uprawniających do szkolenia młodocianych czytaj tutaj.