Cech Rzemiosł Różnych w Słupcy

Warszawska 33
62-400 Słupca
tel/fax.
063 275 10 50

Użyteczne pliki

Karta informacyjna pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika

Karta informacyjna do samodzielnej analizy

Rekrutacja młodocianego (ucznia)

1. Kwestionariusz osobowy dla nowo przyjmowanego ucznia

2. Egzamin sprawdzający (przed komisją WIR)

3. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego
4. Polecenie zapłaty

Egzamin czeladniczy

5. Formularz zgłoszeniowy kandydata do egzaminu czeladniczego
6. Polecenie zapłaty za egzamin czeladniczy

Egzamin mistrzowski

7. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego
8. Polecenie zapłaty za egzamin mistrzowski